Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2022 στο Δήμο Έδεσσας.