ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. 66 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4849/21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. 66 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4849/21 Α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (άρθρο 66 παρ. 4 του Ν. 4849/21) Β) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ «ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ» ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ (άρθρο 66 παρ. 4 του Ν. 4849/21)
Printer-friendly version

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. 66 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4849/21

 

ΘΕΜΑΤΑ :

Α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (άρθρο 66 παρ. 4 του Ν. 4849/21)

 

Β) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ «ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ» ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ (άρθρο 66 παρ. 4 του Ν. 4849/21)

 

 

Έχοντας υπόψη :

1)  Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ Α΄207) περί συγκρότησης επιτροπής καταγραφής πωλητών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Έδεσσας και κατάταξης αυτών σε όσους δραστηριοποιούνται σε αυτές με ή χωρίς διοικητική πράξη και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς βελτίωση θέσης των πρώτων εξ αυτών.

2)  Την αρ. 11814/25-8-2021 απόφαση του κ. Δημάρχου Έδεσσας «ορισμός αντιδημάρχων Δήμου Έδεσσας περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων έως 31-8-2022», με την οποία μεταβιβάστηκαν οι σχετικές με τα θέματα του υπαίθριου εμπορίου αρμοδιότητες στην αντιδήμαρχο κ. ΚΑΤΣΑΡΑ ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ.

3)  Την αρ. 2698/3-3-2022 απόφαση περί συγκρότησης της επιτροπής του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν. 4849/21 και πρόσκλησης αυτής για την καταγραφή των δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Έδεσσας πωλητές.

4)  Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις

 

Α) Λαϊκή αγορά Έδεσσας

Στη λαϊκή αγορά της Έδεσσας η οριζόμενη Επιτροπή ολοκλήρωσε το στάδιο της καταγραφής των δραστηριοποιούμενων στη λαϊκή αγορά της Έδεσσας πωλητών, όπου διαπίστωσε ότι αυτοί είναι τοποθετημένοι με διοικητική πράξη της αρμόδιας αρχής, μετά δε την πάροδο του οριζόμενου στην υπό(3) ανακοίνωση χρόνου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, ο πίνακας της αρ. 2698/3-3-2022 απόφασης κρίνεται ως οριστικός, ενώ τα κενά ανά κατηγορία πωλητών καταγράφονται παρακάτω εξής

 

ΚΕΝΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΩΝ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΘΕΣΕΩΝ

2

0

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ/ΜΕΤΡΑ

Νο232/8μ.

Νο 229/8μ.

 

ΕΙΔΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν κενές παραγωγικές θέσεις, η διαδικασία αφορά μόνο επαγγελματίες. Όσοι πωλητές που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά της Έδεσσας επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία βελτίωσης θέσης, διεκδικώντας μία από τις δύο κενές θέσεις με «βιομηχανικά είδη» κατηγορίας «Δ» της αρ. 18982/1-3-2022 (ΦΕΚ Β΄- 925) Υπουργικής Απόφασης, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, ως κάτωθι.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ως κενές θέσεις νοούνται και «…όσες έχουν προκύψει μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία», δηλαδή και οι θέσεις όσων υποβάλλουν αίτηση προς βελτίωση.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Έδεσσας τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία προσδίδουν και τα αντίστοιχα μόρια, ή το δικαίωμα συμμετοχής σε θέση, ως κάτωθι:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΜΟΡΙΑ ή ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Αντίγραφο άδειας σε ισχύ.

5 μόρια για κάθε έτος παλαιότητας

Φορολογική ενημερότητα

30 μόρια

Ασφαλιστική ενημερότητα

Χωρίς μόρια – υποχρεωτική προσκόμιση

Δημοτική Ενημερότητα

Χωρίς μόρια - Την αναζητά ο Δήμος αυτεπαγγέλτως

    Η υποβολή των εγγράφων μπορεί να γίνει με παρουσία στο κατάστημα του Δήμου ή και με e-mail (στο viligennis@edessa.gr) το αργότερο έως και την 15/4/2022. Δικαιολογητικά που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα λαμβάνονται υπόψη μόνο κατά την κρίση της επιτροπής όπως αυτή διατυπώνεται στο πρακτικό που συντάσσεται.    Μετά το πέρας της διαδικασίας και έως την 30-4-2022 θα ανακοινωθεί η κατάταξη των υποψηφίων και η πρόσκλησή τους για υποβολή ενστάσεων και επιλογή θέσης από τις διατιθέμενες ως κενές.

 Όσοι δεν επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για βελτίωση θέσης, διατηρούν τη θέση την οποία ήδη κατέχουν, η οποία χαρακτηρίζεται ως μόνιμα αποδιδόμενη σε σε αυτούς θέση.

 


Β) Λαϊκή αγορά Άρνισσας

Όσο αφορά στη λαϊκή αγορά της Άρνισσας  η οριζόμενη Επιτροπή ολοκλήρωσε το στάδιο της καταγραφής των δραστηριοποιούμενων στη λαϊκή αγορά της Άρνισσας πωλητών, όπου διαπίστωσε ότι

 

5

ΓΕΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

5

«

7

ΝΑΙ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

 

6

ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

6

«

4

ΝΑΙ

  • Βα) έξι (6) πωλητές, ήτοι οι κάτωθι είναι τοποθετημένοι με διοικητική πράξη της αρμόδιας αρχής και ειδικότερα με το αρ. 18033/16-12-2022 πρακτικό τοποθέτησης σε εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 4497/17.

67

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

67

«

4

ΝΑΙ

14

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

14

«

6

ΝΑΙ

 

65

ΓΕΝΝΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

65

«

7

ΝΑΙ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΘΕΣΗΣ

ΟΔΟΣ

ΜΕΤΡΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

56

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

56

«

6

ΝΑΙ

 

 

 

Περεταίρω,  ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι δραστηριοποιούμενοι σε αυτήν πωλητές ΔΕΝ είναι τοποθετημένοι με διοικητική πράξη της αρμόδιας αρχής, μετά δε την πάροδο του οριζόμενου στην υπό (3) ανακοίνωση χρόνου και αφού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, , ο πίνακας της αρ. 2698/3-3-2022 απόφασης κρίνεται ως οριστικός, καλούνται δε ΟΛΟΙ οι δραστηριοποιούμενοι σε αυτήν πωλητές, να προσκομίσουν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Έδεσσας  τα  παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία προσδίδουν και τα αντίστοιχα μόρια, ή το δικαίωμα συμμετοχής σε θέση, ως κάτωθι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΜΟΡΙΑ ή ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Αντίγραφο άδειας σε ισχύ.

5 μόρια για κάθε έτος παλαιότητας

Φορολογική ενημερότητα

30 μόρια

Ασφαλιστική ενημερότητα

Χωρίς μόρια – υποχρεωτική προσκόμιση

Δημοτική Ενημερότητα

Χωρίς μόρια - Την αναζητά ο Δήμος αυτεπαγγέλτως

    Η υποβολή των εγγράφων μπορεί να γίνει με παρουσία στο κατάστημα του Δήμου ή και με e-mail (στο viligennis@edessa.gr) το αργότερο έως και την 15/4/2022. Δικαιολογητικά που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα λαμβάνονται υπόψη μόνο κατά την κρίση της επιτροπής όπως αυτή διατυπώνεται στο πρακτικό που συντάσσεται.

   Μετά το πέρας της διαδικασίας και έως την 30-4-2022 θα ανακοινωθεί η κατάταξη των υποψηφίων και η πρόσκλησή τους για υποβολή ενστάσεων και επιλογή θέσης. Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αποκλείει τους πωλητές από τη συμμετοχή στη διαδικασία μοριοδότησης για την απόδοση μόνιμης θέσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ