ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Printer-friendly version

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.      Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. 2.      Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3.      Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. 4.      Τις διατάξεις του άρθρου 51 «Εκκίνηση ημερομηνίας κατάρτισης συμβάσεων – Τροποποίηση άρθρου δεύτερου ν. 4528/2018» του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/09-07-2022).
 5. 5.      Τις διατάξεις του άρθρου 27 «Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο-Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν.2190/1994» του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/13.4.2023).
  1. 6.      Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
  2. 7.       Τις διατάξεις του ΠΔ 85/2022 με θέμα: «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022).
 6. 8.      Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ). 
 7. 9.      Την υπ΄ αριθ. 09/02-02-2023  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα: «Προγραμματισμός Προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2023 με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών».
 8. 10.   Το υπ’ αριθ. πρωτ. 32837/06-03-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας-Ν. Πέλλας (Δ.Η.Κ.Ε.Δ.Ε.) - με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους».
 9. 11.   Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 24724/22-03-2023 (Α.Δ.Α. : 9Ζ9Α46ΜΤΛ6-ΣΘΓ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε για τη  Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας-Ν. Πέλλας η απασχόληση είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 25352/24-03-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».
 10. 12.   Την υπ΄ αριθ. 18/21-04-2023  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα: «Αντιστοίχιση εγκεκριμένων θέσεων προσλήψεων με το νέο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (Π.Δ. 85/ 2022ΦΕΚ Α΄232/17-12-2022)».

 

 1. 13.   Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, όπως ισχύει.
 2. 14.   Την υπ’ αριθ. πρωτ. 521/28-03-2023 βεβαίωση του Διευθυντή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Έδεσσα Π.Ε. Πέλλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Κλάδος/Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Έδεσσας)

ΕΔΕΣΣΑ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

6 ΜΗΝΕΣ

(Πλήρης απασχόληση)

2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων με κατευθύνσεις: α) Διοίκησης Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή β) Επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. * της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

*Βλέπε αλλαγές Παραρτήματος-Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης.

 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’  εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της υπ' αρ.  ΣΟΧ 1/2023, στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα:

 

ΑρχείοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2023 ΔΗΚΕΔΕ.pdf590.71 KB
ΩΧ5ΓΟΚΟ4-ΙΧ2_ΤΕΛΙΚΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf660.13 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ.pdf122.23 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.pdf620.3 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ.pdf113.92 KB
pararthma_glwssomatheias_a2_7_4_202315752.doc.pdf166.21 KB