ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Printer-friendly version


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Έδεσσας, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 118, για την «Υποστήριξη του Δήμου Έδεσσας – ΕΦΔ της ΣΒΑΑ με τίτλο “Έδεσσα, Αστική Αναζωογόνηση”», προϋπολογιζόμενης αξίας 10.487,90€ (πλέον ΦΠΑ 24% 2.517,10), σύμφωνα με την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 18REQ003048996 2018-05-07.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.64.6117.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Έδεσσας και προέρχεται από χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι να παραδώσουν στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, στο Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης, την προσφορά τους μέχρι την 21 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ.
Πληροφορίες: Δήμος Έδεσσας (Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης, τηλ. 2381350781).

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δημήτριος Μεταξάς

 

ΑρχείοΜέγεθος
anakoinosi_anathesis.pdf153.5 KB