ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (34) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (34) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023
Printer-friendly version

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Ε Δ Ε Σ Σ Α Σ

 

     Έχοντας υπόψη:

 

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ' του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2.      Τις διατάξεις των  άρθρων  168 έως 170  και 211  του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3.     Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». , όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.  3966/11 (ΦΕΚ 118 Α/24-5-2011) : Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
4.     Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5.     Τις διατάξεις του από 28.3/15 .4. 1957 Β.Δ (ΦΕΚ 60/τ.Α’/1957)  « Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων», όπως ισχύουν σήμερα.
6.     Την αριθμ. 97/2018 (ΑΔΑ: 6Φ1ΜΩΡΠ-Ο15) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με θέμα « Έγκριση κανονισμού άρδευσης Δήμου Έδεσσας » , οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 10459/2-7-2018 όμοια Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
7.     Την αριθμ. 80/2023 (ΑΔΑ: 65ΨΠΩΡΠ-Τ29) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με θέμα «Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας έτους 2023» , η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 58198/24-4-2023 όμοια Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης.
8.     Την αριθμ. 4447/4-4-2023 βεβαίωση της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  με την οποία βεβαιώνεται η πρόβλεψη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2023,  για τη μισθοδοσία των  υπό πρόσληψη υδρονομέων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

    ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (34) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023  ανά Δημοτική Ενότητα , ως εξής:

 

       Α) Για την  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ :   16  Υδρονομείς

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 Έδεσσας  

   2  Υδρονομείς  (εκ των οποίων ο ένας περιοχής  « Σμαρέκα »   με  μερική απασχόληση )

 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 Άγρα 

4  Υδρονομείς  με πλήρη απασχόληση

 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 Καρυδιάς & οικ. Κερασιάς

 3 Υδρονομείς  (2 υδρονομείς  Κοιν. Καρυδιάς  με πλήρη απασχόληση  &
1 υδρονομέας οικ. Κερασιάς με  πλήρη  απασχόληση)

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 Βρυττών 

2  Υδρονομείς  με  πλήρη απασχόληση

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Οικ. Αγίας Φωτεινής  Κοιν. Φλαμουριάς  

1  Υδρονομέας  με  πλήρη απασχόληση

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

Σωτήρας & οικ. Μαργαρίτας , Λύκων και  Σάμαρι  

3  Υδρονομείς  ( 1 υδρονομέας Κοιν. Σωτήρας & Σάμαρι  με  πλήρη  απασχόληση,

 1 υδρονομέας  οικ. Μαργαρίτας  με  πλήρη απασχόληση και 1 υδρονομέας οικ. Λύκων με  πλήρη απασχόληση )

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Νησίου 

 1  Υδρονομέας με  πλήρη απασχόληση

 

 

      Β) Για την  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ:  18  Υδρονομείς

  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 Άρνισσας 

   4  Υδρονομείς  (2 υδρονομείς  Κοιν. Άρνισσας  με πλήρη απασχόληση ,

1 υδρονομέας  οικ. Δροσιάς  με  μερική  απασχόληση και  1 υδρονομέας οικ.  Ξανθογείων με  μερική  απασχόληση επίσης )

 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Αγίου Αθανασίου 

4  Υδρονομείς  με  πλήρη  απασχόληση

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 Γραμματικού & οικ. Άνω Γραμματικού  

2 Υδρονομείς (1 υδρονομέας Κοιν.  Κάτω Γραμματικού   με πλήρη απασχόληση  &
1 υδρονομέας οικ. Άνω Γραμματικού  με  πλήρη  απασχόληση )

 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 Περαίας  

3  Υδρονομείς  με  πλήρη  απασχόληση

 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

 Παναγίτσας & οικ. Ζέρβης 

5  Υδρονομείς  ( 4  Κοιν.  Παναγίτσας  με   πλήρη απασχόληση και  1 υδρονομέας
 οικ. Ζέρβης με πλήρη απασχόληση )

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

 

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο  ή το 65ο
   
έτος αυτής  κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

  Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

   Όσοι  έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή  να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα). 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Έδεσσας (Γραφείο 16) για τη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας  και στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα  Άρνισσας  για την Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα
    (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική
    συμπαράσταση ή  να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) η  οποία 
    χορηγείται από την υπηρεσία μας.

4. Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) , (όχι χειρόγραφο).

6.  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. ) , (όχι χειρόγραφο).

7.  Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν , όχι χειρόγραφο ).

8.  Φωτοαντίγραφο  1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

9. Βεβαίωση σπουδών για τέκνα έως 24 ετών εφόσον  υπάρχουν και  σπουδάζουν. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

     Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα  κατατίθενται μέχρι  και την  Τρίτη 2 Μαϊου  2023 και ώρα 14:00 μ.μ. , στο Γραφείο 16  του Δήμου Έδεσσας  (οδός Πλατεία Αιγών 1 - Έδεσσα Τ.Κ. 58200 ) για τις Κοινότητες του πρώην Δήμου Έδεσσας και στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα  Άρνισσας ,  για τις Κοινότητες του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας.

 

ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

   Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα εκλεγούν από το αρμόδιο συλλογικό όργανο,  αμέσως μετά  το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

  Ο Δήμος Έδεσσας  προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η  διάρκεια της οποίας  ορίζεται από την υπογραφή της έως την λήξη της αρδευτικής περιόδου. Σε περίπτωση μεταβολής της διάρκειας  της αρδευτικής περιόδου, μεταβάλλεται αντίστοιχα και η χρονική διάρκεια των συμβάσεων των υδρονομέων. Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

  Η παρούσα  ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Έδεσσας, του πρώην δημοτικού καταστήματος Βεγορίτιδας, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος  Έδεσσας

Δημήτριος ΓιάννουΣυνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ.pdf166.9 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ_2023.pdf42.82 KB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf98.22 KB