ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (4) ΜΗΝΩΝ, ΕΝΟΣ (1 ) ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Printer-friendly version

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ   Ε Δ Ε Σ Σ Α Σ

 

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ' του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α’/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις των  άρθρων  168 έως 170  και 206  του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα .
5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/09-09-1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
8. Την αριθμ.151/2020 (ΑΔΑ:Ω2Δ2ΩΡΠ-Ξ2Ζ )  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας με θέμα « Έγκριση πρόσληψης Χειριστή Μηχανήματος Διαμορφωτή Γαιών (Γκρέιντερ) για την αντιμετώπιση άμεσων και επιτακτικών  αναγκών  του Δήμου».
9. Την αριθμ. 7062/10-6-2020 βεβαίωση Προϊσταμένης Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών , με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για τον σκοπό αυτό

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας  (4)    μηνών,  ενός  (1 ) ατόμου για την αντιμετώπιση άμεσων και επιτακτικών  αναγκών  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου μας, ως εξής:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργου –Διαμορφωτή γαιών (Γκρέιντερ)

 

1

Τέσσερις  (4)  μήνες

 Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α  Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α

 

1.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ' τάξη Γ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α' ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθ-μ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική και

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

Ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή.

Γ Ε Ν Ι Κ Α   Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α   Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Σ

1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
    θέσης που επιλέγουν.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Έδεσσας  (Γραφείο 16 ), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. 1.       Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
  2. 2.        Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,  όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
  3. 3.       Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
  4. 4.        Βασικό τίτλο σπουδών όπως προβλέπεται από την ανακοίνωση.
  5. 5.        Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης     

         (έναρξη και λήξη).

  1. 6.       Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) , (όχι χειρόγραφο)
  2. 7.       Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. ) , (όχι χειρόγραφο)
  3. 8.       Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν , όχι χειρόγραφο )
  4. 9.        Φωτοαντίγραφο  1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

 

Υ Π Ο Β Ο Λ Η   Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν – Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα   κατατίθενται μέχρι  και την  Παρασκευή    26  Ιουνίου 2020  ,  στο Γραφείο 16  του Δήμου Έδεσσας  (οδός Πλατεία Αιγών 1 Έδεσσα  Τ.Κ. 58200  ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Η παρούσα  ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                                                                                                Ο  Δήμαρχος  Έδεσσας

 

                                                                                                                                                    Δημήτριος Γιάννου

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
anakoinosi_proslipsis_2020.pdf146.77 KB