ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη σύμβασης προσωπικού
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980
στο παράρτημα της «Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Έδεσσας»
                  

                                          
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»      

                            
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».
3. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό)  
4. Τις διατάξεις του Π.Δ 523/17-6-1980 (ΦΕΚ 143/τ.α/1980) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το υπ΄αριθμ. 476/1981 Π.Δ (ΦΕΚ 132/τ.α/21-5-1981).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 (αρ.26 παρ.8)
6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/66
7. Τις διατάξεις του Β.Δ 57/57
8. Το ΦΕΚ 1093/τ. Β΄/02-06-2011 περί συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού  Δικαίου του Δήμου Έδεσσας στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)».
9.  Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας.
10. Την  υπ’ αριθμ. 20/2020 απόφαση Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ. για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από Ιδίους Πόρους, στα πλαίσια του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./168/17728/27-10-20 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (υπ’ αριθμ. 72489/31-10-20  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).
12.Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού της  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. οικονομικού έτους 2020 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους επειδή οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού λήγουν μετά την 31η -12-2020.
14. Το υπ΄αριθμ. 1726/03-11-20 έγγραφο Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» περί συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης του αρ. 4 του Π.Δ. 524/1980 για την επιλογή Καλλιτεχνικού προσωπικού.
15. Την 61/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ».Ανακοινώνει


Τη σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Αρχιμουσικού Φιλαρμονικής» συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης    Τόπος εκτέλεσης                                                                             Ειδικότητα          Διάρκεια σύμβασης    Αριθμό ατόμων
101                               ΝΠΙΔ «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.»  (Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Έδεσσας)     ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ     Οκτώ (8) μήνες               1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
    Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Κατηγορία    Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) προσόντα
        
            ΤΕ    Τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 476/1981 ήτοι:
Διπλώματα ή Πτυχία «ενοργανώσεως πνευστών οργάνων και διευθύνσεως μπάντας» Αρμονίας ή Ωδικής, Αντιστίξεως και Φυγής και τριετής προϋπηρεσία ως μουσικού Εκτελεστού.

Εν ελλείψει υποψηφίων κεκτημένων δίπλωμα Αντιστίξεως και Φυγής, αρκούν τα λοιπά διπλώματα ή πτυχία.


ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.
3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Αίτηση που λαμβάνεται από το ΝΠΙΔ
2. Αποδεικτικά τριετούς τουλάχιστον προϋπηρεσίας ως μουσικός εκτελεστής.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών  στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.  
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται:
Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Τίτλος της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος.    
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
•    Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
•    Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
•    Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.


Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
2. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα, κλπ.
3. Βιογραφικό.     
4. Προϋπηρεσία στον φορέα αποδεδειγμένη.

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων  θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που θα ορισθεί με απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ημερομηνία της συνεδρίασης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν σε συνέντευξη υποψηφίους.
Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της  ο οποίος στην συνέχεια θα εγκριθεί από το Δ.Σ του ΝΠΙΔ «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.» μετά από την σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής.
Απασχολούμενος που αποχωρεί πριν από την λήξη της σύμβασής του αντικαθίσταται με άλλον από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
 Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν το συντομότερο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Εορδαίας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το νόμο (ΠΔ 524/80) η υποβολή ενστάσεων .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.edessacity@gmail.com ή ταχυδρομικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχειρηση Δήμου Έδεσσας, κ. Γαρέφη & Περδίκα 1, 58200 Έδεσσα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ.  (τηλ. επικοινωνίας: 2381023101). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και συγκεκριμένα από τις 14/11/20  έως και 25/11/20.                       

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 1) Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας και του Δήμου Έδεσσας.
 2) Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στις  εφημερίδες  «Εδεσσαική» & «Νέα της Πέλλας»  (ΠΔ 524/80 ΦΕΚ 143/Α).
                                                                       

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε

Ιατρίδου Αναστασία

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf216.1 KB
6g0noko4-9ro.pdf274.72 KB
ΑΙΤΗΣΗ.pdf43.48 KB
ΑΙΤΗΣΗ.doc30.5 KB