Δημοτική αστυνομία - Αρμοδιότητες

Printer-friendly version

Το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, επανακαθορίσθηκε με τον Ν. 3731/08. Από τις 28 αρμοδιότητες του αρ. 1 παρ. 1 ασκούνται υποχρεωτικά οι 20, ενώ έχει επιπρόσθετα αναληφθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ.Γ. Περιφέρειας και η αρμοδιότητα που αφορά τη ρύθμιση κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων.
Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης

Το Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης,

έχει στην αρμοδιότητά του την τήρηση διατάξεων, όρων και κανονισμών που αφορούν (περιπτώσεις 1,2,3,4,5,6,7,15,19,21,22,24,25,26,27 και 28 της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3731/08):

 •         Την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση.
 •         Τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινό­χρηστων χώρων.
 •         Τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωο-πανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
 •         Το υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
 •         Την υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων.
 •         Την καθαριότητα σε κοινό­χρηστους υπαίθριους χώρους και την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
 •         Την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαί­θριους χώρους.
 •         Τους οργανωμένους από τους Δήμους και Κοινότητες χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμι­ακών ομάδων.
 •         Την λειτουργία επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέρωντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσί­ας.
 •         Τα ζώα συντροφιάς.
 •         Τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.


Επιπλέον,

 •     Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
 •     Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
 •     Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
 •     Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιου­σία.
 •     Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋ­ποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου ή της Κοινότητας και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.


Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης

Το τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης, έχει στην αρμοδιότητά του την τήρηση των διατάξεων που αφορούν (περιπτώσεις 8,9,10,11, της παρ.1 του άρθρου 1 του  Ν. 3731/08):

 •     στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, καθώς επίσης και στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση.
 •     στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σή­ματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές.
 •     τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
 •     στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και ενα­ποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.