Δημοτική Αστυνομία

Printer-friendly version

Μετά την εφαρμογή του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 καταργήθηκαν οι θέσεις του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας

 

 

Δικαιολογητικά