Προκηρύξεις που έχουν λήξει

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1 /2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περιληπτική Διακήρυξη για την διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών φωτισμού

Η δαπάνη που προϋπολογίσθηκε για την προμήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 51.880,00 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.

ΑΜΚΕ-ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΧ 108.204/1/2012,της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας –ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ