«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός)Πέλλας»

Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ: ΚΟΧ: 5.204/ 1 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
Printer-friendly version

Το ΙΝ.Ε  / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ενενήντα επτά (297) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Πέλλας, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων:  Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών: 123, Πολιτιστικός και Ψυχαγωγικός Σύλλογος Εργατικού Κέντρου Γιαννιτσών (ΠΟ.ΨΥ.Σ.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ): 2, Σύλλογος Παραπληγικών & Κινητικά Αναπήρων Νομού Πέλλας: 12, Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Πέλλας: 50, Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας: 100, Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών – ΕΡΓΑΝΗ: 10. 

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
  • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 89  του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της  κοινωφελούς εργασίας  ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε συγκεκριμένους χώρους υποδοχής:

  • Εργατικό Κέντρο Έδεσσας (Φλωρίνης 4, Τ.Κ. 58200 Έδεσσα). Αρμόδιο πρόσωπο: κα Βότση Βασιλική, ώρες 09:00-14:00, (τηλ. επικοινωνίας: 23810 23439).
  • Εργατικό Κέντρο Γιαννιτσών (Λιάπτση 7, Τ.Κ. 58100 Γιαννιτσά). Αρμόδιο πρόσωπο: κ. Βουδούρης Γεώργιος, ώρες: 09:00 – 14:00, (τηλ. επικοινωνίας: 23820 22153).

 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝ.Ε /Γ.Σ.Ε.Ε)  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας,  Σ. Πέτρουλα 5, Βέροια, Τ.Κ. 59100.

Υπόψη κας  Σ. Μπαρμπαρούση (Τηλ. Επικοινωνίας: 2331071890).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 1/08/2012 έως 10/08/2012.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.grγ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του νομού Πέλλας στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, καθώς και στα γραφεία των συμπραττόντων φορέων.

 

AttachmentSize
orthe_epanalepse__anakoinose__pellas_telike_3.7.2012_1.pdf914.92 KB