Προκηρύξεις που έχουν λήξει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την προμήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED»

Διευκρινίσεις επί ερωτήσεων σχετικά με τον διαγωνισμό στο επισυναπτόμενο αρχείο

Αρδευτικό Δίκτυο Τ.Κ. Πλατάνης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, είτε παραλαμβάνοντας τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, Τ.Κ.58200, Έδεσσα, μέχρι τις 14/11/2013, είτε κατεβάζοντας τα ( download) από το site ( συνημμένο αρχείο στο τέλος της σελίδας).