Χορήγηση αδειών Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου για το έτος 2012

Χορήγηση αδειών Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου για το έτος 2012
Printer-friendly version

1. Χορηγούμε πέντε (5) άδειες Υπαίθριου Πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2012, ως εξής:
Για μεν τις άδειες τύπου Α, οι οποίες ισχύουν για τη πώληση πρωτογενών προϊόντων γης ( στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα, μέχρι 4 άδειες και για τις άδειες τύπου Β (οι οποίες ισχύουν για την πώληση των λοιπών προϊόντων), 1 άδεια.
2. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου υποχρεούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2012.
3. Προϋποθέσεις
Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.
Β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών- συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος (α΄κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων υπηρεσιών (Δήμων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.
4. Η απόφαση αυτή να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Έδεσσας.

ΑρχείοΜέγεθος
adeies.pdf68.61 KB