Συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Printer-friendly version
sumphono_demarkhon_1.jpg
sumphono_demarkhon_2.jpg

Σε ειδική τελετή που έγινε στις Βρυξέλες ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Δημήτρης Γιάννου επέδωσε το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Έδεσσας, στον αρμόδιο Επίτροπο για την Ενέργεια κ. Jan Panek. Στο ΣΔΑΕ αναλύονται οι δεσμεύσεις του Δήμου Έδεσσας που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων και εκπονήθηκε μέσα από τη συμμετοχή μας στο έργο CITY_SEC, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μία ισχυρή αυτοδιοικητική οικογένεια που έχει αναλάβει τη φιλόδοξη προσπάθεια να συμβάλει στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, υιοθετώντας πολιτικές για την προστασία που περιβάλλοντος, που παράλληλα συμβάλουν στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας, στη βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών και στην αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων. Οι πόλεις που προσυπογράφουν το Σύμφωνο των Δημάρχων δεσμεύονται να ξεπεράσουν τους στόχους της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής για μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, βελτιώνοντας την ενεργειακή τους απόδοση και χρησιμοποιώντας πιο καθαρές πηγές ενέργειας.

Οι στόχοι που τίθενται από κάθε Δήμο καθορίζονται στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια που αυτός εκπονεί, αναλόγως των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των δυνατοτήτων του. Ουσιαστικά το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική αυτοδιοικητική προσπάθεια, μέσω της οποίας οι αυτόδιοικητικοί φορείς αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση πολιτικών αειφόρου ενέργειας.

Αμέσως μετά την επίσημη τελετή παράδοσης του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Έδεσσας, ο κ. Γιάννου δήλωσε «Είναι μία μεγάλη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία συμμετέχει ενεργά ο Δήμος Έδεσσας, διότι θέλουμε να τονώσουμε την εξωστρέφεια της τοπικής κοινωνίας της Έδεσσας, να συμβάλουμε στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και να συμβάλουμε στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία με νέες θέσεις εργασίας και δράσεις βελτίωσης της ποιότητας των πολιτών».

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας