ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Printer-friendly version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”"

Δ/νση              :  Πλ. Αιγών 1

Ταχ. Κώδ.       : 582 00 Έδεσσα

Πληροφορίες  : Φ. Γιούσμη

                         Η. Γκουγιάννος

TΗΛΕΦ.: (23813) 50712 & 50714

FAX       : (23810) 24 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής Διακήρυξης.

 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτροακουστικής, κινηματογραφικού εξοπλισμού και επίπλων, τα οποία θα τοποθετηθούν στον πολυχώρο πολιτισμού «Μ.Αλέξανδρος» στην πόλη της Έδεσσας, με τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία και παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης επιλεγμένου τεχνικού προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στον χειρισμό του παραπάνω εξοπλισμού .

 

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο της προμήθειας είναι Διακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δυο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (291.772,48 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ορισμένη ομάδα των ως άνω ζητούμενων ειδών, οπότε η προϋπολογισθείσα δαπάνη διαμορφώνεται σε :

Α) Για τον εξοπλισμό ηλεκτροακουστικής ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (87.778,95 €) μαζί με ΦΠΑ.

Β) Για τον κινηματογραφικό εξοπλισμό εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες επτά ευρώ και δέκα τρία λεπτά (148.007,13 €) μαζί με ΦΠΑ.

Γ) Για την προμήθεια επίπλων πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξη ευρώ και σαράντα λεπτά (55.986,40 €) μαζί με ΦΠΑ.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα Τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» του  ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας: "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ.", ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο παρόν ανοιχτός διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

 • Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
 • Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995)
 • Του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ»
 • Της 11389/93 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) Φ.Ε.Κ. 185/Β/1993
 • Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)
 • Του Ν. 3886/10 (ΦEK 173/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων»
 • Του ν. 2198/94 (αρθ. 24) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94)
 • Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, Οδηγιών και Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ. απόφασης κλπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Έδεσσας ενώπιων της Επιτροπής Διαγωνισμού, την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η Δευτέρα 25/06/2012, ώρα.10.00 π.μ.,  αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο Δήμο Έδεσσας, στη Διεύθυνση: Πλατεία Αιγών 1, 58200 'Έδεσσας, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες με αντικείμενο  δραστηριότητας, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού ηλεκτροακουστικής, κινηματογραφικού εξοπλισμού και επίπλων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το  ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.
 • Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
 • Ότι η απαίτηση για τριετή δραστηριότητα στο αντικείμενο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης και ότι το σύνολο των μελών της ένωσης καλύπτει συμπληρωματικά το σύνολο των αντικειμένων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφορές.

 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από εγγύηση συμμετοχής, που είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης με το ΦΠΑ δηλαδή 14.558,63 €, σε περίπτωση που η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Σε περίπτωση συμμετοχής για συγκεκριμένη-ες ομάδες, η εγγυητική επιστολή θα είναι το 5% επί της ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της συγκεκριμένης ομάδας με το ΦΠΑ ήτοι : 

α) 4.388,95 € για τη συμμετοχή στην προμήθεια του εξοπλισμού ηλεκτροακουστικής.

β) 7.400,36 € για τη συμμετοχή στην προμήθεια του κινηματογραφικού εξοπλισμού.

γ) 2.799,32 € για τη συμμετοχή στην προμήθεια των επίπλων.

H εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

 1. Φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», με τα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προβλέπει η διακήρυξη και οι ισχύουσες διατάξεις.
 2. Φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς», σύμφωνα με τα τεύχη της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς.

 

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, κ. Ηλίας Γκουγιάννος - τηλ. 2381350714 – fax 2381024444 – email: gougiannos@edessa.gr & κα Φανή Γιούσμη - τηλ 2381350712 – fax 2381024444 – email: fgiousmi@edessa.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας με την καταβολή ποσού 30 ευρώ. Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

 Έδεσσα,   30/04/2012

                                                                          

 

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 

Δημήτριος Γιάννου

 

ΑρχείοΜέγεθος
_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf137.19 KB