Νέες υπηρεσίες από τα Κ.Ε.Π.

Printer-friendly version

 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των Κ.Ε.Π. παρέχονται πλέον την ίδια στιγμή  τα παρακάτω:

1.Ασφαλιστικη Ενημερότητα Ι.Κ.Α.

2.Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης

3.Βεβαίωση Γέννησης

4.Βεβαίωση Ιθαγένειας

5.Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης για τον Ο.Γ.Α.

6.Βεβαίωση Ύψους Μηνιαίων Αποδοχών Κύριας & Επικουρικής (ΝΑΤ)

7.Ενημερωτική Εκτύπωση Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση (ΝΑΤ)

8.Συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα 6-μήνου (ΝΑΤ)

9.Φορολογικη Ενημερότητα