ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Έδεσσας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 91.745,84 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Έδεσσας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλ. Αιγών 1

Τηλ. επικοινωνίας: 2381350713 & 2381350714

Φαξ.: 2381024444

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: antel@edessa.gr & gougiannos@edessa.gr

Διεύθυνση διαδικτύου: www.dimosedessas.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κα. Ελισσάβετ Αντωνιάδου και κ. Ηλίας Γκουγιάννος

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

3. Κωδικός CPV: 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών)

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάδειξη μελετητών για την κάλυψη των παρακάτω απαιτήσεων:

α) τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας,

β) την επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών,

γ) τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

5. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 91.745,84 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

  1. 82.469,42 € για μελέτη κατηγορίας 9 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»
  2.    9.276,42 € για μελέτη κατηγορίας 6 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες»

από τα οποία τα 11.966,85 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών οικονομικών προσφορών.

7. Χρόνος εκπόνησης της μελέτης:

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης και υποβολής των παραδοτέων είναι δέκα (10) μήνες.

Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικείμενου μαζί με το χρόνο εγκρίσεων των μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Δήμο Έδεσσας θα είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ως ημερομηνία έναρξης θα ληφθεί η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εντός των πρώτων έξι (6) μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης των σχολικών συγκροτημάτων για τα οποία υπάρχουν ήδη οικοδομικές άδειες.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της Αναλυτικής Διακήρυξης

Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Αναλυτικής Διακήρυξης

9. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το Ν. 4412/16.

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

11. Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Υποβολή φακέλου προσφοράς:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Χρηματοδότηση:

Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Π/Υ του Δήμου Έδεσσας έτους 2021 στον Κ.Α. 02.61.7326.211 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ. και από Π.Δ. και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

16. Ενστάσεις: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

17. Δημοσιεύσεις: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της Αναλυτικής Διακήρυξης

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip3.83 MB