Δήμητρα Καραμάνη

Printer-friendly version


Δήμητρα Καραμάνη

Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Επιχειρηματικότητας, ειδικότερα με τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:

Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:

α) Την καθαριότητα και ανακύκλωση και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα: Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης, επίβλεψης μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, οργάνωσης, παρακολούθησης της Διαχείρισης του Υγροτόπου Άγρα – Βρυττών – Νησίου.

β) Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και δικύκλων από κοινόχρηστους χώρους.

γ) Την εποπτεία όλων των εργοταξιακών χώρων, αμαξοστασίων, συνεργείων και εγκαταστάσεων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του πράσινου σημείου.

δ) Τη λήψη μέτρων και επιβολή κυρώσεων για την περιβαλλοντική προστασία και την αποτροπή παράνομων αποθέσεων απορριμμάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους σε αστικές και μη περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Έδεσσας.

στ) Την περιβαλλοντική διαχείριση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν το Πράσινο και των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα: Λειτουργίας της αρμόδιας για το αντικείμενο αυτό Υπηρεσίας του Δήμου, συντήρησης του πρασίνου (εντός πόλεων) σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου, επίβλεψης μελετών και έργων πρασίνου και διαχείρισης των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας.

ΙΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:

α) Τη ρύθμιση και έκδοση πάσης φύσεως αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κοινόχρηστων χώρων, περιπτέρων, υπαίθριων διαφημίσεων, εκθέσεων κ.λπ.) αρμοδιότητας του Δήμου.

β) Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος τους.

γ) Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την ίδρυση και τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, αρμοδιότητας του Δήμου Έδεσσας.

δ) Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (όπως Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου κ.α.).

ε) Τη διατύπωση προτάσεων για τη θέσπιση όρων και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία των στεγασμένων εμπορικών χρήσεων, σε συνεργασία με συναρμόδιους Αντιδημάρχους (όπως ωράριο τροφοδοσίας, κανονισμός χρήσης θέσεων φορτοεκφόρτωσης, κανονισμός λειτουργίας υπεραγορών, αποκομιδή απορριμμάτων, ανακύκλωση συσκευασιών κ.λπ.)

στ) Έκδοσης των πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση (άδειες τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, άδειες υπαίθριας διαφήμισης κ.λπ.) και κάθε άλλο συναφές με τα παραπάνω θέματα.