ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΟΓΑ

Printer-friendly version

 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ


Περιγραφή:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας συζύγου ή σε περίπτωση θανάτου - Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Βεβαίωση άλλων aσφαλιστικών oργανισμών (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ κ.λ.π) εάν έχει ασκήσει άλλο επάγγελμα
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
6. Αντίγραφα Εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τελευταίων πέντε(5) ετών
7. Αντίγραφα Φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων πέντε(5) ετών
8. Απόκομμα σύνταξης συζύγου (εφόσον είναι συνταξιούχος)
9. Αποκόμματα ασφαλιστικών εισφορών
10. Έγγραφο ΟΓΑ

Ροές Πληροφορίας:

Γραφείο ΟΓΑ