ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ

Περιγραφή:

1.      Πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου  και βεβαίωση πόσο χρονικό διάστημα έμεινε στο νοσοκομείο .
2.      Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) Ταυτότητας  και του συζύγου
3.      Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα  των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (το έντυπο Ε1 ) και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δ Ο Υ  τριών τελευταίων  (3 ) ετών
4.      Απόκομμα από  την καταβολή  των εισφορών στον Ο.Γ.Α.
5.      Ένσημα  του Ι.Κ.Α.  ή  Τ.Ε.Β.Ε
6.      Απόκομμα  επιταγής πληρωμής της σύνταξης του συζύγου

                    

  ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

α)    Βεβαίωση Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης .            
 
β)    Βεβαίωση   της    Δ/νσης   Γεωργίας ή της αρμόδιας                                            Συνεταιριστικής   Επαγγελματικής     Οργάνωσης από την   οποία να προκύπτουν οι κάθε είδους αγροτικές επιδοτήσεις  που έλαβαν ,το   ύψος αυτών , καθώς και η ποσότητα  των προϊόντων  ή ο αριθμός των  δέντρων , των στρεμμάτων ή των ζώων για τα οποία   επιδοτήθηκαν .                 
γ )    Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Αγροτών . 
Ροές Πληροφορίας:

Γραφείο ΟΓΑ

 

Τηλέφωνο

2381350762