ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΡΦΑΝΩΝ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ
Περιγραφή:

1. Αίτηση - Δήλωση σε ειδικό έντυπο του ΟΓΑ η οποία κατατίθεται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας. Για τα ανήλικα παιδιά την αίτηση υποβάλλει ο επιζών γονέας ή ελλείψει αυτού ο επίτροπος.
2. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ή δικαστική απόφαση για αφάνεια.
3. Βεβαίωση Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου από την οποία πρέπει να προκύπτουν: α) Τα μέλη της οικογένειας του, η ηλικία τους και αν τα παιδιά είναι έγγαμα ή άγαμα. β) Αν ο επιζών σύζυγος εξακολουθεί να είναι χήρος - χήρα.
4. Βεβαίωση του Ανταποκριτή ΟΓΑ για τη βιοποριστική απασχόληση των αιτούντων σύνταξη.
5. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων των δελτίων ταυτότητας των αιτούντων σύνταξη. Για τα τέκνα που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Δελτίου Ταυτό¬τητας (ηλικίας κάτω των 14 ετών), απαιτείται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
6. Αν τα ορφανά παιδιά είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και σπουδάζουν, απαιτείται βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος ότι είναι σπουδαστές. Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα εξωτερικού, η βεβαίωση πρέ¬πει να είναι θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο.
7. Αν τα ορφανά παιδιά είναι ανίκανα για εργασία, απαιτείται πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας τους.

Αν ο θανών δεν ήταν συνταξιούχος αλλά ασφαλισμένος απαιτούνται επιπλέον:

1. Κοινή βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου Κοινότητας, του Ανταποκριτή του ΟΓΑ και του Προέδρου της επαγγελματικής ή συνεταιριστικής οργάνωσης για τη βιοποριστική απασχόληση και τον τόπο διαμονής του θανόντος ασφαλισμένου πριν από τον θάνατο του.

2. Προκειμένου για επιζώντα μέλη οικογένειας θανόντος αλιέα, βεβαίωση του Λιμεναρχείου ή του αλιευτικού συλλόγου για την απασχόληση του θανόντος στην αλιεία.

Όταν πρόκειται για θάνατο ασφαλισμένου που οφείλεται σε βίαιο συμβάν απαιτούνται επιπλέον :

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν, η συγκεκριμένη εργασία την οποία εκτελούσε ο παθών, η ώρα και ο τόπος που έγινε το συμβάν και ο τόπος που μεταφέρθηκε ο παθών μετά το ατύχημα.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου συμβάντων της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, εφόσον είχε επιληφθεί του ατυχήματος.
3. Κοινή βεβαίωση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας και του Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου όπου συνέβη το ατύχημα για τις συνθήκες του ατυχήματος.
4. Ένορκη κατάθεση δύο (2) μαρτύρων σχετικά με το ατύχημα.

Ροές Πληροφορίας:

Γραφείο ΟΓΑ