Περιληπτική Διακήρυξη για την διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αρδευτικών υλικών

Υπηρεσία Προμηθειών
Printer-friendly version

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 

Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με δικαίωμα αξιολόγησης των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια Αρδευτικών υλικών για την συντήρηση και επέκταση των αρδευτικών δικτύων του Δήμου.

Η δαπάνη που προϋπολογίσθηκε για την προμήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 144.943,19 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών στο Δημοτικό Κατάστημα στις 3/4/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. έως 11,00 π.μ. ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για τους λοιπούς όρους τους διαλαμβανόμενους στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Δημαρχείο Έδεσσας Γραφείο Προμηθειών τηλ. 2381350721 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ