ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»
Printer-friendly version

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Έδεσσας
1. Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας» σύμφωνα με τα άρθρα 111, παρ. 10, περ. α) και 123 του ν. 3669/08, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, πάνω στις τιμές του συμπληρωμένου Τιμολογίου ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος β του Ν. 3669/08, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», με προϋπολογισμό -430.919,00- ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 164.758,46 € (με Γ.Ε-Ο.Ε. & Απρόβλεπτα)
β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 88.299,99 € (με Γ.Ε-Ο.Ε. & Απρόβλεπτα)
γ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 97.280,52 € (με Γ.Ε-Ο.Ε. & Απρόβλεπτα)

2. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας Έδεσσας» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ : 2012ΣΕ06180033), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «04-Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93). Το έργο συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε υπογραφή της σχετικής σύμβασης στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η κοινοτική συγχρηματοδότηση.

3. Εφαρμοστέα νομοθεσία:
o O Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
o O Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
o O Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
o O Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
o O Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις
o O Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
o Ο Ν. 3852/10 - «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
o Η Απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ/12/13-1-2009 υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. «Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)».
o Ο Ν. 4071/12 - «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
o Το Π.Δ. 334/94: «Προϊόντα δομικών κατασκευών», με σκοπό την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία του Συμβουλίου 93/68/ΕΟΚ.
o Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 - 34 του ΚΔΕ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β' / 1673 / 23-8-2007) ‘'περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005'' και απόφαση αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)].
o Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ.
o Ο Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162Α'/2-8-2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και την Εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»
o Ο Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α'/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
o Ο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ173Α'/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
o Το ΠΔ.166/2003 (ΦΕΚ 138Α'/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
o Οι διατάξεις του Ν.1642/1986 για το ΦΠΑ (ΦΕΚ 25Α'/1986)
o Ο Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
o Ο Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/85/ΕΕ) - ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
o Ο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»
o Το άρθρο 59, του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».
o Το ΠΔ.60/2007 (ΦΕΚ Α' 64) «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ «ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/51/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/75/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005»
o Η ΥΠΑΣΥΔ/2008 (ΦΕΚ Β' 540) «Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης».
o Το Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και σχετικές διατάξεις».
o Ο Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων».
o Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, Πλατεία Αιγών 1 - 58200 Έδεσσα. Τα τεύχη δημοπράτησης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικον. Προσφοράς, κ.λ.π.) θα διατίθενται από την Υπηρεσία μέχρι την Πέμπτη 11-12-2014. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πενήντα (50) ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Υπόδειγμα τύπου Β (για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17). Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. Δ.Ε. όλες τις εργάσιμες ημέρες.
Τα τεύχη θα παραλαμβάνονται από το γραφείο Νο 9 από τους: κο Ιωάννη Καντούτση, τηλ.: 23813-50718 ή κα Χριστίνα Ασημακοπούλου, τηλ. 23813-50717, FAX 23810-2444. Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης (πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας: www.edessa.gr ή www.dimosedessas.gov.gr/el

5. Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξης Αναδόχου: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08.

6. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-12-2014 ημέρα Τρίτη & ώρα 10,00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Δ/νση Τ.Υ.Δ.Ε. που βρίσκονται στο Δημαρχείο Έδεσσας. Σε περίπτωση αναβολής της δημοπρασίας κατά την παραπάνω ημερομηνία θα τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την Εγκύκλιο 23/30-8-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν, στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Ε) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται:
α) Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία, ύψους -7.006,82 €- ΕΥΡΩ, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Έδεσσας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των (6) μηνών και 30 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 ΚΔΕ και άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014).
β) Ανοικτό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προβλέπει η Διακήρυξη και οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή στις δημοπρασίες των δημοσίων έργων, στον οποίο θα περιέχονται κατά τον νόμο, προβλεπόμενα (12) μηχανόσημα.
γ) Σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών :
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα (6) έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

10. Χορήγηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ):
• Σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν. 4072/2012, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1 δ) του ν. 4281/2014 και του άρθρου 51 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό.
• Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ με έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αυτής από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (όπως προκύπτει από το άρθρο 103 παρ. 2 τον N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων»).

./.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ


Δημήτριος Γιάννου

AttachmentSize
edessa.rar4.52 MB