Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού έργου: «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Καισαριανών»

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού έργου: «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Καισαριανών»
Printer-friendly version

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας (συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/08), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Καισαριανών», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 7.000,00 € ( + 1.610,00 € Φ.Π.Α.= 8.610,00 €).

Η πρόχειρη δημοπρασία θα γίνει την 18-11-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ε. που βρίσκονται στο Δημαρχείο Έδεσσας.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, τάξης Α1 και άνω, όπως και εμπειροτέχνες που είναι γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (7.000,00 €).

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 140,00 € (2% του προϋπολογισμού), η οποία πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Έδεσσας.

2. Ανοικτό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προβλέπει η διακήρυξη και οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή στις πρόχειρες δημοπρασίες των δημοσίων έργων, στον οποίο θα περιέχονται τα κατά τον νόμο προβλεπόμενα ένα (1) μηχανόσημα.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Τα τεύχη θα παραλαμβάνονται από το γραφείο Νο 7 από την κ. Αντωνιάδου Ελισάβετ ή την κ. Γιούσμη Φανή, τηλ.: 23813-50713 & 23813-50712 FAX 23810-2444 . Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης (πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.edessa.gr

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κ.λ.π. θα διατίθενται από την Υπηρεσία μέχρι και τις 17-11-2014 (μία ημέρα πριν από την διεξαγωγή της δημοπρασίας). Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.

Η διαδικασία της πρόχειρης δημοπρασίας και η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την διακήρυξη της μελέτης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Έδεσσας (Αρμόδιος: Ηλίας Γκουγιάννος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, τηλ. 23813-50714).

./.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

AttachmentSize
anarthsh.rar505.42 KB