ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2) ΜΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (24) ΑΤΟΜΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 , στο Γραφείο 16 του Δήμου Έδεσσας (οδός Πλατεία Αιγών 1 Έδεσσα Τ.Κ. 58200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Printer-friendly version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ          ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

     Έδεσσα, 15  Οκτωβρίου 2014

 

      Αριθμ.Πρωτ.: 30864

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ   Ε Δ Ε Σ Σ Α Σ

 

        Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ' του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2.  Τις διατάξεις των  άρθρων  168 έως 170  και 206  του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
  3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/09-09-1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
  6. Την αριθμ.185/2014 (ΑΔΑ: 7Ζ04ΩΡΠ-Ν70)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών  του Δήμου».
  7. Την αριθμ. 14286/7-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΤ60ΟΡ1Υ-ΛΙΚ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία επικυρώθηκε η αριθμ.185/2014 όμοια του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας.

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι τεσσάρων  (24 ) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας, ανά ειδικότητα ως εξής:

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δ.Ε.   Οδηγών Απορριμματοφόρων

3

Δύο (2)  μήνες

Υ.Ε.   Εργατών Καθαριότητας

 

21

Δύο (2)  μήνες

                                         Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α  Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α

 

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Α) Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

 

Επικουρικά προσόντα

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο           Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής , ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,

 

 

2.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

  Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης  (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/1997).

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Α   Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α   Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Σ

 

1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
    θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
    συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

 

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

 

 

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2.    Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή   να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

4.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

5.   Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) , (όχι χειρόγραφο)

6.   Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. ) , (όχι χειρόγραφο)

7.   Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν , όχι χειρόγραφο )

8.   Φωτοαντίγραφο  1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

 

Π Ρ Ο Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α   Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Α   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

 

1.  Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ

2.  Πιστοποιητικά  απόδειξης  τυχόν  εμπειρίας . 

3. Πιστοποιητικό δημοτικότητας (εντοπιότητας )  και  βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  από το Δήμο Έδεσσας

 

Υ Π Ο Β Ο Λ Η   Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν – Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα   κατατίθενται μέχρι  την  Τρίτη  21  Οκτωβρίου 2014  ,  στο Γραφείο 16  του Δήμου Έδεσσας  (οδός Πλατεία Αιγών 1 Έδεσσα  Τ.Κ. 58200  ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

 

Η παρούσα  ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                                                                                       Ο  Δήμαρχος  Έδεσσας

 

 

 

                                                                                                                                                                             Δημήτριος Γιάννου

 AttachmentSize
proslepse_dimenon.pdf130.46 KB