ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Printer-friendly version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

 

 

 Έδεσσα  11/09/2014
 
  Αρ. Πρωτ. :  27488

 

Ταχ. Δ/νση    : Πλ. Αιγών 1

Τ.Κ.               : 58200

Πληροφορίες : Σ Σούγγαρης

TΗΛ.              : 23813 50721

FAX              : 23810- 24444

E-mail           :sokratis.souggaris@edessa.gr

                  

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

 

 

     Στις τεχνικές προδιαγραφές άρθρο 4 της διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» αναφέρονται τα παρακάτω

 

Α) 4. Λιπαντικά

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται κατά περίπτωση στις διατάξεις:

  • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) για τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης,
  • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 12/1995 (ΦΕΚ 471Β/29.5.1995) για τις βαλβολίνες,
  • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 925/1981 (ΦΕΚ 48Β/9.2.1982) για το αντιπηκτικό και

Επίσης οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης και ότι τα  λιπαντικά  έχουν έγκριση κυκλοφορίας, που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερομένων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

 

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα λιπαντικά.

Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού σε επίσημο έγγραφο της εταιρίας όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, π.χ.  ειδικό βάρος, ιξώδες κλπ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ ή το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση.

Επίσης οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά τους τις εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) για τα λιπαντικά τους, σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ..

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΖΟΥΜΕ ότι πέραν της υπεύθυνης δήλωσης δεν απαιτείται οποιοδήποτε έγγραφο που να αποδεικνύει τα αναφερόμενα στην διακήρυξη (κατάθεση των αριθμών έγκρισης του Γενικού Χημείου του κράτους η τα ίδια τα πιστοποιητικά έγκρισης κυκλοφορίας από το ΓΧΚ,

 

Β) Στις προδιαγραφές για την προμήθεια βαλβολίνης αναφέρεται

  • Βαλβολίνη GL5, SAE 80W90 για διαφορικό

Υψηλής απόδοσης λάδι σχεδιασμένο για χρήση σε διαφορικά LSD.

Συσκευασία: Βαρέλι έως 210 λίτρα.

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

          API: GL5

ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΖΟΥΜΕ ότι το προϊόν που θα προμηθευτούμε είναι βαλβολίνη 80W90 υψηλών πιέσεων (Εxtreme Pressure) για διαφορικά και σασμάν και όχι βαλβολίνη 85W90 (LSD)για μπλοκέ διαφορικά.

 

Γ) Στις προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιπηκτικού κινητήρων αναφέρεται

  • Αντιπηκτικό κινητήρων παραφλού

Αντιπηκτικό μη αραιωμένο, μακράς διάρκειας, απαλλαγμένο από αμίνες, φωσφορικά, νιτρώδη, βορικά και πυριτικά άλατα. Αντιπαγωτική προστασία σε ποσοστό αραίωσης 50% για θερμοκρασία ίση ή χαμηλότερη των -30ο C (-30ο C υψηλότερη αποδεκτή θερμοκρασία, δηλ. για παράδειγμα -29ο C δεν είναι αποδεκτή τιμή), αντιθερμική και αντιδιαβρωτική προστασία μακράς διαρκείας.

Συσκευασία: Σε συσκευασία έως 20 λίτρων.

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

         SAE J 1034 , ASTM 3306

ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΖΟΥΜΕ ότι το προϊόν που θα προμηθευτούμε είναι Αντιπηκτικό μη αραιωμένο, μακράς διάρκειας, απαλλαγμένο από αμίνες, φωσφορικά, νιτρώδη, βορικά και πυριτικά άλατα. Αντιπαγωτική προστασία σε ποσοστό αραίωσης 50% για θερμοκρασία ίση ή χαμηλότερη των -30ο C (-30ο C υψηλότερη αποδεκτή θερμοκρασία, δηλ. για παράδειγμα -29ο C δεν είναι αποδεκτή τιμή), αντιθερμική και αντιδιαβρωτική προστασία μακράς διαρκείας και όχι παραφλού που ανεγράφη κατά λάθος.

Δ) Στις προδιαγραφές για την προμήθεια βενζινόλαδου αναφέρεται

  • Βενζινόλαδο

Λιπαντικό κατάλληλο για ανάμιξη σε δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες χορτοκοπτικών και δικύκλων οχημάτων.

Συσκευασία: Βαρέλι έως 5 λίτρα

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

JASO-FB, ISO-LEGB

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΖΟΥΜΕ ότι το προϊόν που θα προμηθευτούμε είναι Λιπαντικό κατάλληλο για ανάμιξη σε δίχρονους και όχι λιπαντικό για τετράχρονους κινητήρες

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ