Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Printer-friendly version

18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 ΕΔΕΣΣΑ

τηλ. 2381025555, fax. 2381051255

e-mail: deyae@hol.gr

Έδεσσα, 1/9/2014

Αρ. Πρωτ 1257

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

2. την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2738/1999 Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/09.09.1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις»

3. την παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/03.03.1994 τεύχος Α') «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»

4. τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257/24 (ΦΕΚ 93/τ.Α/14.4.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»

5. την υπ’αριθμ 137/2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν.2190/1994

6. Την 66/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., με θέμα «Οκτώ δίμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου ,με τις ειδικότητες εργατών γενικών καθηκόντων (έξι [6] άτομα) και καταμετρητών υδρομετρητών (δύο [2] άτομα) βάσει του Ν.3584/07 άρθρο 206, της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2738/1999 και της παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.

7. την 11402/18-8-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία επικυρώθηκε η αριθμ 66/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

8. Τον Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν. Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως¨

9. Τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ανά ειδικότητα ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών

6

Δύο (2) μήνες

ΔΕ Καταμετρητών Υδρομετρητών

2

Δύο (2) μήνες

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Για την ειδικότητα εργατών:

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997)

2. Για την ειδικότητα των καταμετρητών υδρομετρητών:

α. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

β. Ισχύουσα άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να έχουν ηλικία από 18 ως 65 ετών

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) – όχι χειρόγραφο

5. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) – όχι χειρόγραφο

6. Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν) – όχι χειρόγραφο

7. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού

9. Πιστοποιητικό εντοπιότητας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο Έδεσσας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

2. Πιστοποιητικά απόδειξης τυχόν εμπειρίας για τις ειδικότητες ΔΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Έδεσσας (18ης Οκτωβρίου 18, Έδεσσα, Τ.Κ. 582 00) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας

Η Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Αικατερίνη Δ. Ζδρου