Περιληπτική Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα από 1-8-2014 μέχρι 31-7-2015

Printer-friendly version

Ο Δήμαρχος Έδεσσας
διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου
Έδεσσας και των νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα από
1-8-2014 μέχρι 31-7-2015, με κριτήριο κατακύρωσης :
α) για τα υγρά καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στη μέση τιμή λιανικής πώλησης χωρίς Φ.Π.Α., για κάθε είδος καυσίμου κατά
την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά από την υπηρεσία
της Δ/νσης Εμπορίου Ν. Πέλλας.
β) για τα λιπαντικά, τη χαμηλότερη τιμή μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για
κάθε είδος λιπαντικού, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην μελέτη της
προμήθειας που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
772.873,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους
πόρους των φορέων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 23/9/2014 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη
υποβολής προσφορών) στην Έδεσσα, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Έδεσσας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του Δήμου
Έδεσσας, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του ενδεικτικού προϋπολογισμού των
ειδών της υποβληθείσης προσφοράς και εκδίδεται από οποιαδήποτε
αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας
προσφορά για το σύνολο των ειδών μίας ή και περισσότερων ομάδων.
Για τους λοιπούς όρους τους διαλαμβανόμενους στην σχετική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση απευθυνόμενοι στο Δημαρχείο Έδεσσας Γραφείο Προμηθειών
τηλ. 23813-50721 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ