«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΝΙΚΟΥ, ΟΔΟΥ 18ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ»,

Printer-friendly version

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Έδεσσας
1. Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας» σύμφωνα με τα άρθρα
111, παρ. 10, περ. α) και 123 του ν. 3669/08, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, πάνω στις τιμές του συμπληρωμένου Τιμολογίου
ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους
ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος β του Ν. 3669/08, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΝΙΚΟΥ, ΟΔΟΥ 18ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ», με προϋπολογισμό
4.350.000 ΕΥΡΩ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) 1η Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.846.393,15€ (με Γ.Ε-Ο.Ε. &
Απρόβλεπτα)
β) 2η Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 753.307,20€ (με Γ.Ε-Ο.Ε. & Απρόβλεπτα)
γ) 3η Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 576.188.59€ (με Γ.Ε-Ο.Ε. &
Απρόβλεπτα)
δ) 4η Κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ, με προϋπολογισμό 285.555.21€ (με Γ.Ε-Ο.Ε. & Απρόβλεπτα)
2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης -
Άξονας 7, Θεματική Προτεραιότητα 61 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για
τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.
2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).
3. Εφαρμοστέα νομοθεσία:
α) Ο Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ).
β) Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με
μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του ν. 3669/08 και η
Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-
8-2007) ‘’περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ και απόφαση αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ.
Β΄1590)].
γ) Οι διατάξεις του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93
για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93).
δ) Το Π.Δ.171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε
θέματα έργων που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και
σχετικές διατάξεις».
ε) O N.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α’) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
1
Συμβουλίου της 21-6-1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβούλιου της 25-2-
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο της 11-12-2007 (L 335)».
στ) Ο Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων».
ζ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά
ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, Πλατεία Αιγών 1
– 58200 Έδεσσα. Τα τεύχη δημοπράτησης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο
Οικον. Προσφοράς, κ.λ.π.) θα διατίθενται από την Υπηρεσία μέχρι την Πέμπτη 31-10-2013.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους, που ανέρχεται σε πενήντα (50) ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη
και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Υπόδειγμα τύπου Β (για έργα που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17). Σχετικές πληροφορίες παρέχονται
στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. Δ.Ε. όλες τις εργάσιμες ημέρες.
Τα τεύχη θα παραλαμβάνονται από το γραφείο Νο 7 από την κ. Αντωνιάδου Ελισσάβετ
ή την κ. Γιούσμη Φανή, τηλ.: 23813-50713 & 23813-50712 FAX 23810-2444. Επίσης τα
τεύχη της διακήρυξης (πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι
ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Υπηρεσία ) είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Έδεσσας www . edessa . gr
5. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξης Αναδόχου: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι
η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08.
6. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-11-2013 ημέρα Τρίτη & ώρα 10,00 π.μ. (λήξη
επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Δ/νση Τ.Υ. & Π. Δ.Ε. που βρίσκονται στο
Δημαρχείο Έδεσσας. Σε περίπτωση αναβολής της δημοπρασίας κατά την παραπάνω
ημερομηνία θα τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την Εγκύκλιο 23/30-8-2006 του
ΥΠΕΧΩΔΕ.
7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
A) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η, 4η για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην 2η, 3η για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 1η, 2η και 3η για
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην Α2, 1η και 2η για έργα
κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 5ης τάξης για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 4ης τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 3ης τάξης για έργα
κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, μπορούν να λάβουν μέρος μόνο εφόσον έχουν την έδρα τους
στο νομό Πέλλας, ή ο νομός αυτός αναφέρεται ως δεύτερος νομός στη βεβαίωση του
ΜΕΕΠ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
2
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
B) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα
προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 2 του Μ.Ε.Ε.Π.
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην τάξη 1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται:
α)Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία, ύψους 69.288,89
ΕΥΡΩ, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Έδεσσας και σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. Οι
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος
μικρότερο των έξη (6) μηνών + τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει, μετά
την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 3481/2006). Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
β) Ανοικτό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προβλέπει η Διακήρυξη και οι
ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή στις δημοπρασίες των δημοσίων έργων, στον
οποίο θα περιέχονται κατά τον νόμο, προβλεπόμενα (121) μηχανόσημα.
γ) Σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών :
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3669/08, για διάστημα έξη (6) μηνών (180
ημερολογιακών ημερών) από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ και την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (όπως
προκύπτει από το άρθρο 103 παρ. 2 τον N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων»).
./.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δημήτριος Γιάννου