ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για το έργο : Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

 

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας  ,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Επισκευή  ασφαλτοστρώσεων

Δήμου Έδεσσας προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών  24.390,24 €   +  5.609,76 € 

Φ.Π.Α.  Πίστωση   για το 2013  30.000,00 € 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 24 / 9 / 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως  προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ε. που βρίσκονται στο Δημαρχείο Έδεσσας ή σε περίπτωση μη διενέργειας του κατά την παραπάνω ημερομηνία θα γίνει την  1 / 10 / 2013 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.  

Στη Δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε κοινοπραξία  επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και εφόσον ανήκουν στις Α1, Α2 και 1η τάξη , όπως και εμπειροτέχνες που είναι γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  για ποσό  ίσο  η μεγαλύτερο του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.   

Εφαρμοστέα νομοθεσία: Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νομοθετημάτων του άρθρου 7 της Διακήρυξης καθώς και κάθε απόφαση η διάταξη  που διέπει την εκτέλεση του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

 1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  487,80 ΕΥΡΩ  ( 2% του προϋπολογισμού ) η οποία πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Έδεσσας.

 2.Φάκελο προσφοράς όπως  προβλέπεται στο άρθρο  3 της Διακήρυξης.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε  τρεις ( 3) μήνες.

Τα τεύχη δημοπράτησης  διατίθενται από την Υπηρεσία μας μέχρι και την  23 / 9 / 2013 ( μια  ημέρα  πριν από την διεξαγωγή της δημοπρασίας). 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους .

Τα τεύχη δημοπράτησης δεν στέλνονται στους ενδιαφερόμενους  ταχυδρομικά  ή με FAX .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Έδεσσας (Αρμόδιος: κ. Τουρτούρης Πέτρος   τηλ. 23813-50715).  

         O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

         Δημήτριος Γιάννου