«Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας»

Printer-friendly version

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας (συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/08), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 9.756,10€  ( + 2.2493,90€  Φ.Π.Α.= 12.000 €).

Η πρόχειρη δημοπρασία θα γίνει την 06 - 08-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως  προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ε. που βρίσκονται στο Δημαρχείο Έδεσσας.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,  τάξης Α1, Α2, ή 1η, όπως και εμπειροτέχνες που είναι γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (9.756,10€).

       Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 195,12 € (2% του προϋπολογισμού), η οποία πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Έδεσσας.

Ανοικτό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προβλέπει η διακήρυξη και οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή στις πρόχειρες δημοπρασίες των δημοσίων έργων, στον οποίο θα περιέχονται τα κατά τον νόμο προβλεπόμενα δύο (2) μηχανόσημα.

        Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε  οκτώ (8) μήνες.

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται στα δέκα (10€). Τα τεύχη δημοπράτησης δεν στέλνονται στους ενδιαφερόμενους  ταχυδρομικά  ή με FAX.

        Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται από την Υπηρεσία μέχρι και τις  05- 08 -2013 (μία ημέρα πριν από την διεξαγωγή της δημοπρασίας).

        Η διαδικασία της πρόχειρης δημοπρασίας και η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την διακήρυξη της μελέτης.

        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Έδεσσας (Αρμόδιος: Ηλίας Γκουγιάννος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,  τηλ. 23813-50714).