ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρχεία για upload
Υπεύθυνες δηλώσεις: 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

( ΔAK- 6)

 

 

 

  1. 1.      Αίτηση  (έντυπο ΑΚ-6)[1].

 

  1. 2.      Παράβολο των  185 ευρώ (ή 75 ευρώ για τις τοπικές κοινότητες) από το Δημοτικό Ταμείο.

       (ΚΥΑ 61167/17-12-2001).

 

  1. 3.      Φ/Α πρωτότυπης παλαιάς άδειας  ( και κατάθεσή της κατά την παραλαβή της νέας άδειας )

 

 

  1. 4.      Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του επιχειρηματία ότι «τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις και δεν επήλθε καμία κτιριοδομική μεταβολή του καταστήματος μου που ευρίσκεται στη διεύθυνση………………………………………………………………………………….. ».  ( ΕΝΤΥΠΟ  Υ.Δ. – 10)

 

  1. 5.      Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

Η νέα δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την εγκ. 26/17059/20-3-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ, πρέπει:

 

  • να είναι ομοειδής με τη χρήση του ήδη λειτουργούντος καταστήματος, δηλαδή να μην επέρχεται αλλαγή
  • να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ειδικότερες ρυθμίσεις που τη διέπουν ή άλλες κανονιστικές διατάξεις
  • να μην επιφέρει καμία κτιριοδομική μεταβολή

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

►   Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.

 

►    Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

 

    Η Δημοτική Αρχή έχει εκ του νόμου το δικαίωμα πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών να ζητήσει και άλλα, εφ όσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτά προκύπτουν από άλλες ειδικές διατάξεις

 

►  Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί  επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

►     Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί πρέπει να είναι πλήρης.

 

 

 

     Το κατάστημα  λειτουργεί νόμιμα με την παλιά άδεια μέχρις αντικαταστάσεως αυτής με τη νέα.

 

►    Το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας σε ισχύ, εφόσον απαιτείται, ανάλογα με το είδος του καταστήματος,.

 

 

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας :  2381 0 29516
[1]  Αν καταργείται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος δεν απαιτείται αντικατάσταση της άδειας.