ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ