ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΙΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ

Περιγραφή:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Βεβαίωση άλλων ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ,κλπ) εάν έχει ασκήσει άλλο επάγγελμα
3. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τελευταίων δύο (2) ετών
4. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων δύο (2) ετών
5. Τιμολόγια αλιευτικών προϊόντων
6. Βεβαίωση για τυχόν επιδοτήσεις ή εξισωτικές αποζημιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ( Συνεταιρισμούς, Διεύθυνση Γεωργίας ) και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την επαγγελματική ιδιότητα
7. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΟΓΑ (συμπληρώνεται από τον ανταποκριτή ΟΓΑ)
8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας του σκάφους
9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας
10. Βεβαίωση αλιευτικού ή αγροτικού συλλόγου ότι ο αιτών είναι κατά κύριο επάγγελμα αλιέας

Εάν είναι δημότης άλλου δήμου απαιτούνται επιπλέον:

1. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Ροές Πληροφορίας:

Γραφείο ΟΓΑ