ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ

Περιγραφή:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Βεβαίωση άλλων ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ,κλπ) εάν έχει ασκήσει άλλο επάγγελμα
3. Αντίγραφα εκκαθαριστικών δημειωμάτων των τελευταίων δύο (2) ετών
4. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων δύο (2) ετών
5. Τιμολόγια αγροτικών προϊόντων
6. Βεβαίωση για τυχόν επιδοτήσεις ή εξισωτικές αποζημιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ( Συνεταιρισμούς, Διεύθυνση Γεωργίας ) και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την επαγγελματική ιδιότητα
7. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΟΓΑ (συμπληρώνεται από τον ανταποκριτή ΟΓΑ)

Εάν είναι δημότης άλλου δήμου απαιτούνται επιπλέον:

1. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Ροές Πληροφορίας:

Γραφείο ΟΓΑ