ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΡΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ

Περιγραφή:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Βεβαίωση άλλων ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ,κλπ) εάν έχει ασκήσει άλλο επάγγελμα
3. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων δύο (2) ετών
4. Υπεύθυνες δηλώσεις κτηματιών από τις οποίες να προκύπτει ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του ενδιαφερομένου κάθε χρόνο ( περίπου 200 – 250 ημερομίσθια), η έκταση και η τοποθεσία της αγροτικής περιουσίας όπου απασχολείται, καθώς και το είδος των καλλιεργειών
5. Το έντυπο Ε1 του εργοδότη που καταθέτει στην εφορία
6. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΟΓΑ (συμπληρώνεται από τον ανταποκριτή ΟΓΑ)

Εάν είναι δημότης άλλου δήμου απαιτούνται επιπλέον:

1. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Ροές Πληροφορίας:

Γραφείο ΟΓΑ