ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ