Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑ, διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου ...
Printer-friendly version

ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑ, διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 44.918,54 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.925,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στην επιχείρηση έως την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2012 και ώρα 10πμ ακριβώς.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο θα αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή αναδόχου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής 2.246,25 € δηλαδή 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (44.925,00€). Η λήξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον έναν μήνα πέραν της λήξης της ισχύος της προσφοράς.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στην Έδεσσα και στα τηλέφωνα 238102555 στην κ. Σύρκου Ελένη.

Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 

 

 

ΖΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ