Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια υδραυλικού υλικού και μικροεργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων ύδρευσης & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑ, διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...
Printer-friendly version

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑ, διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 44.918,54 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που βρίσκεται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στην Έδεσσα, οδός 18ης Οκτωβρίου 18, 2η του μήνα Mαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής 1.825,96 € δηλαδή 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (36.519,14 €). Η λήξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον έναν μήνα πέραν της λήξης της ισχύος της προσφοράς.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στην Έδεσσα και στα τηλέφωνα 238102555 στην κ. Σύρκου Ελένης.

Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 

 

ΖΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ