ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
Printer-friendly version

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας διακηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων» (επαναδημοπράτηση άγονων τμημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ»). Κριτήριο ανάθεσης τους Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων του τμήματος Εμπορίου & Ανώνυμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Πέλλας για τα είδη οπωροπωλείου και τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη παντοπωλείου, για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 26.061,18€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (Καθαρή αξία: 23.062,99€, Φ.Π.Α.: 2.998,19€). Κωδικοί CPV: 15800000-6 & 03221200-8.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 234139. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00 και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά στο σύνολο των ειδών της επιλεγόμενης ομάδας της προμήθειας, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α ήτοι 461,26 για το σύνολο της προμήθειας ή 188,84€ για την ΟΜΑΔΑ Α- Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ»,  272,42 για την ΟΜΑΔΑ Β - Είδη οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 01, στα τηλέφωνα 2381050721 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosedessas.gov.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr).

 

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Ιωάννης Μουράτογλου

 

Συνημμένα αρχεία:

AttachmentSize
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip1.94 MB