Περίληψη προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση του δημοτικού ακινήτου του Δήμου Έδεσσας που βρίσκεται στην Πλατεία της 25ης Μαρτίου στην πόλη της Έδεσσας

Περίληψη προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση του δημοτικού ακινήτου του Δήμου Έδεσσας που βρίσκεται στην Πλατεία της 25ης Μαρτίου στην πόλη της Έδεσσας
Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Διακηρύττει ότι :

 

      Την 11η Μαΐου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.- 13.00 π.μ., θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου μας, φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση του δημοτικού ακινήτου του Δήμου Έδεσσας που βρίσκεται στην Πλατεία της 25ης Μαρτίου στην πόλη της Έδεσσας, ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) και συγκεκριμένα «Αναψυκτήριο» και που αποτελείται από:

α) από ισόγειο κτίριο στο οποίο υπάρχουν και χώροι αποχωρητηρίων, συνολικής επιφάνειας 81,84τ.μ. (μεικτό εμβαδό) και

β) από τον υπαίθριο χώρο που βρίσκεται περιμετρικά του κτίσματος και όπως αυτός ορίζεται επακριβώς στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η συνολικής επιφάνειας 210,00 τ.μ.

για εννέα (09) χρόνια, με τους παρακάτω όρους:

1.-  Εγγύηση συμμετοχής στη  δημοπρασία  ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ  (1.200,00€) σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

2.- Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€).

3.-  O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται:

α) να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και την ιδιωτική σύμβαση μίσθωσης και

β) να καταθέσει στο Δήμο και δεύτερη εγγυητική επιστολή ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ακριβή και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των υπολοίπων όρων της παρούσας σύμβασης.

4.- Προκείμενου να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να είναι φορολογικά ασφαλιστικά και δημοτικά ενήμερος.

  Για τους λοιπούς όρους τους διαλαμβανομένους στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας  του Δήμου και στο τηλ. 23813-50766.                            

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

AttachmentSize
Διακήρυξη δημοπρασίας για αναψυκτήριο στην Πλ. 25ης Μαρτίου.pdf157.55 KB