Ενημέρωση για την έναρξη της κατασκευής του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης στην περιοχή του Δήμου Έδεσσας στις Τοπικές Κοινότητες Φλαμουριάς και Γραμματικού

Ενημέρωση για την έναρξη της κατασκευής του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης στην περιοχή του Δήμου Έδεσσας στις Τοπικές Κοινότητες Φλαμουριάς και Γραμματικού
Printer-friendly version
Προς

ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ                                                              Αθήνα, 09.01.2023

Γραφείο Δημάρχου                                                          Αρ. Πρωτ.: 1732

Πλατεία Αιγών 1                                                              DSF-11-053-01

ΕΔΕΣΣΑ, Τ.Κ 58200

Τηλ. :2381350780

Email :info@edessa.gr

(για ανάρτηση στο Δημοτικό Κατάστημα)

Υπόψη: κ. Γιάννου Δημητρίου


Εργο:    ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θέμα: Ενημέρωση για την έναρξη της κατασκευής του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης στην περιοχή του Δήμου 'Εδεσσας στις Τοπικές Κοινότητες Φλαμουριάς και Γραμματικού.

 

 

Κύριοι,

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Φλαμουριάς και Γραμματικού του Δήμου Έδεσσας .

Προκειμένου να αποκτήσετε πλήρη ενημέρωση ως αρμόδια Δημοτική Αρχή για τα σημαντικότερα θέματα του Έργου αυτού, αλλά και για να γίνουν αυτά γνωστά σε όλους τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες και καλλιεργητές γης του Δήμου σας, σας ενημερώνουμε αναλυτικά στη συνέχεια για τα εξής :

1)    Καθορισμός της διαδρομής του Αγωγού Φυσικού Αερίου με Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2)     Αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών γης για τη Ζώνη Εργασίας.

3)     Αποζημίωση για την καταστροφή της ηρτημένης εσοδείας (μανταρινιών, κλπ.).

4)    Ζώνες Νόμιμων Περιορισμών Κυριότητας (4μ.+4μ.), Εργασίας ή Αποζημίωσης (πλ.26μ σε αγρούς & 16μ σε εντατικές καλλιέργειες ) και Προστασίας (20μ.+20μ.) εκατέρωθεν του Α.Φ.Α

5)    Βασικές υποχρεώσεις του ανάδοχου εργολάβου κατασκευής του Έργου, απέναντι στους ιδιοκτήτες των θιγόμενων ιδιοκτησιών.

 

Αναλυτικότερα :

1)    Η διαδρομή του εξεταζόμενου Αγωγού Φυσικού Αερίου εντός των ορίων του Δήμου Έδεσσας της Π.Ε. Πέλλας έχει ορισθεί με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/62665/1721/20.06.2022 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΕΝ)/ΦΕΚ 3539/Β/08.07.2022 (Συνημμένο 1). Η παραπάνω Απόφαση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Νόμου 1929/91 (ΦΕΚ 19/Α/1991/ Συνημμένο 2), όπως έχουν συμπληρωθεί με το άρθρο 14, παράγραφος 6, του Νόμου 2289/95 (ΦΕΚ 27/Α/08.02.95 / Συνημμένο 3), των άρθρων 6, 7 και 8 του Νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/27.12.2005), του άρθρου 29 του Νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/28.01.2009 / Συνημμένο 4) και των άρθρων 67, 68 και 154 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22.08.2011 / Συνημμένο 5).

Η Απόφαση αυτή συνοδεύεται από Κτηματολογικά Διαγράμματα και Κτηματολογικό Πίνακα (με τα ονόματα των ιδιοκτητών), που είναι επίσης δημοσιευμένα στο ίδιο ΦΕΚ.

2)    Αποζημίωση των ιδιοκτητών για την Ζώνη Εργασίας πλάτους 26μ σε αγρούς ή 16 σε καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και για τα επικείμενα (δένδρα, κλπ.)

2.α) Καθορισμός της αποζημίωσης με Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Πέλλας .

Με Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Πέλλας θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 1β της παρ. 6 του Άρθρου 14 του Ν. 2289/95, οι αγοραίες αξίες των θιγόμενων ιδιοκτησιών και οι αξίες των επικειμένων (δένδρων, τυχόν κατασκευών, κλπ)

Στους ιδιοκτήτες θα αποδοθεί το 25% της αγοραίας αξίας της γης και το 100% της αξίας των επικειμένων που θα καταστραφούν (δένδρων, τυχόν κατασκευών, κλπ.).

Οι ιδιοκτήτες θα παραλάβουν την αποζημίωση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όταν αναγνωρισθούν ως δικαιούχοι από το Πρωτοδικείο Έδεσσας.

Ο ΔΕΣΦΑ θα καταθέσει το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων όλων των θιγόμενων ιδιοκτησιών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε χρονικό διάστημα περίπου ενός (1) μήνα από την ημερομηνία που θα εκδοθεί η Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Πέλλας, που θα ορίζει το συνολικό ποσό αποζημιώσεων.

2.β) Αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης από το Πρωτοδικείο Έδεσσας.

Για την αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης από το Πρωτοδικείο Έδεσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/08.02.2001), απαιτούνται τα εξής:

i. Να είναι σωστά τα στοιχεία του Κτηματολογικού Διαγράμματος και του Κτηματολογικού Πίνακα που συνοδεύουν την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/62665/1721/20.06.2022 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τον καθορισμό της εγκατάστασης και διαδρομής του Έργου (ΦΕΚ 3539/Β/08.07.2022).

Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες πρέπει να συμφωνούν με τα εξής:

 • το εμβαδόν της Ζώνης Εργασίας του Αγωγού Φυσικού Αερίου στην ιδιοκτησία τους, καθώς και τα επικείμενα (δενδρώδεις καλλιέργειες),
 • τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών και τα ποσοστά κυριότητας.

Σε περίπτωση διαφωνίας, πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 357-359, Τ.Κ.: 152 31 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τομέας Θεμάτων Διέλευσης Αγωγού και Αποζημιώσεων).

ii. Να γίνει αίτηση στο Πρωτοδικείο Έδεσσας από δικηγόρο, για λογαριασμό των δικαιούχων της αποζημίωσης λόγω της διέλευσης του Αγωγού Φυσικού Αερίου.

2.γ) Δυνατότητα προσβολής της Απόφασης που θα εκδοθεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας για τον καθορισμό της αποζημίωσης. Οι ιδιοκτήτες που έχουν έννομο συμφέρον θα δύνανται να προσβάλουν τις τιμές που θα καθορισθούν με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί αυτή στο Δημαρχείο Έδεσσας.

3)    Αποζημίωση για την καταστροφή της ηρτημένης εσοδείας, κλπ.

Η αποζημίωση για την καταστροφή της ηρτημένης εσοδείας (μανταρινιών, κλπ.) θα κατατεθεί από το ΔΕΣΦΑ απευθείας στους καλλιεργητές σε διάστημα το πολύ τριών (3) μηνών μετά από την είσοδο των μηχανημάτων στις ιδιοκτησίες τους. Το ύψος της αποζημίωσης θα καθορισθεί με

Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Πέλλας, μετά από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Η Επιτροπή αυτή θα έχει υποχρέωση να καταγράφει το μέγεθος της ζημίας της ηρτημένης εσοδείας κατά την εκτέλεση του Έργου σε κάθε ιδιοκτησία. Μετά την είσοδο των μηχανημάτων σε κάθε ιδιοκτησία, οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες πρέπει να συμπληρώσουν την Ειδική Αίτηση προς το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. που επισυνάπτεται (Συνημμένο 6), για την αποζημίωση λόγω καταστροφής της ηρτημένης εσοδείας των ιδιοκτησιών τους και να την υποβάλλουν στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε, ως ακολούθως:

i)     Στο Εργοχαξιακό Γραφείο του Έργου στο Δήμο Νάουσας. Αρμόδιος είναι ο κ. Χαρ. Νεοχωρίτης, τηλ. 2130884116.

ii)    Στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Κοινοτήτων, για την ομαδική προώθηση των αιτήσεων αυτών στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Σε ειδικές περιπτώσεις στα Κεντρικά Γραφεία του ΔΕΣΦΑ Α.Ε (Λεωφ. Μεσογείων 357-359, Τ.Κ.152 31 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ) (Για Τομέα Θεμάτων Διέλευσης Αγωγού & Αποζημιώσεων / υπόψη κας Κ. Μπρουζιώτη, τηλ. 2130884132).

Επισημαίνεται ότι στα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν οι δικαιούχοι στην αίτησή τους είναι και τα εξής:

 • Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού για την κατάθεση της αποζημίωσης από το ΔΕΣΦΑ.
 • Τηλέφωνο για την ειδοποίησή τους.

4)     Ζώνες Νόμιμων Περιορισμών Κυριότητας πλάτους 4μ εκατέρωθεν (πλ=4μ+4μ=8μ), Εργασίας ή Αποζημίωσης (πλάτους 26μ. ή 16μ) και Προστασίας (πλ. 20 μ. εκατέρωθεν/ πλ=20μ+20μ=40μ) του Αγωγού Φυσικού Αερίου Α.Φ.Α.

Εκατέρωθεν του Αγωγού Φυσικού Αερίου ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

4.α) Ζώνη Νόμιμων Περιορισμών Κυριότητας πλ. (4) μέτρων εκατέρωθεν του Α.Φ.Α (4μ.+4μ.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 1β της παραγρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2289/95, στη Ζώνη αυτή δεν επιτρέπονται τα εξής:

 • η κάθε είδους υπόγεια εγκατάσταση
 • η τοποθέτηση παράλληλα ή κάθετα κάθε είδους σωληνώσεων, οι οποίες απαιτούν εκσκαφή πάνω από 0,50 μ.
 • η ανόρυξη φρεάτων ή τάφρων
 • η δημιουργία νέων αγροτικών οδών
 • η φύτευση βαθύρριζων δένδρων.

Σε ειδικές περιπτώσεις, ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να χορηγήσει Άδεια για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών υπό τον όρο της επίβλεψης αυτών από προσωπικό του ΔΕΣΦΑ.

Επισημαίνονται τα εξής:

 • Επιτρέπεται η καλλιέργεια της αμπέλου και των μονοετών καλλιεργειών (σιτηρών, αραβόσιτου, κλπ.) στη Ζώνη αυτή, δηλαδή πάνω από τον εγκατεστημένο Α.Φ.Α.
 • Μετά την εγκατάσταση του Αγωγού φυσικού Αερίου θα επιτρέπεται να φυτευτούν όλες οι δενδρώδεις καλλιέργειες (κερασιές, μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, κλπ.) σε απόσταση πέραν των τεσσάρων (4) μέτρων από τον Αγωγό φυσικού Αερίου.

 

4.β) Ζώνη Εργασίας για την τοποθέτηση του Α.Φ.Α καθώς καί Αποζημίωσης (πλάτος 26μ.ή 16μ)

Η Ζώνη έχει καθορισθεί με την υπ' αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/62665/1721/20.06.2022 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πάνω στα Κτηματολογικά Σχέδια και έχει συνολικό πλάτος είκοσι έξι(26) μέτρα στους αγρούς ή 16μ σε καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας.

Από την μία πλευρά του Α.Φ.Α. το πλάτος της Ζώνης Εργασίας στους αγρούς είναι 16μ. και από την άλλη 10 μ. Αντίστοιχα, στις καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας είναι 10μ και 6μ.

Η Ζώνη αυτή θα χρησιμοποιηθεί μόνο κατά το στάδιο της κατασκευής του Α.Φ.Α., καθώς και στην περίπτωση που θα χρειασθεί στο μέλλον τυχόν συντήρηση του Αγωγού Φυσικού Αερίου.

Οι αποζημιώσεις για την πρόσκαιρη κατάληψη της Ζώνης αυτής είναι ως εξής:

 • Το 25% της αγοραίας αξίας της γης (εδάφιο 1 β, παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2289/95).
 • Πλήρης αποζημίωση (100%) των επικειμένων (δένδρων, τυχόν κατασκευών, κλπ.).

4.γ) Ζώνη Προστασίας πλάτους 20 μέτρων εκατέρωθεν του Α.Φ.Α (20μ.+20μ.)

Σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων εκατέρωθεν του Α.Φ.Α. δεν επιτρέπεται η οιουδήποτε είδους δόμηση (εδάφιο 1δ της παραγρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2289/95). Σε περίπτωση όμως που παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου, καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη χρηματική αποζημίωση συνισταμένη στην πλήρη αποκατάσταση οποιοσδήποτε ζημίας ή φθοράς (εδάφ.1ε, παρ. 6,άρθρ.14 του Ν. 2289/95).

5)    Βασικές υποχρεώσεις του ανάδοχου εργολάβου κατασκευής του Έργου απέναντι στους ιδιοκτήτες των θιγομένων ιδιοκτησιών

Ο εργολάβος που έχει αναλάβει από το ΔΕΣΦΑ την κατασκευή του συγκεκριμένου Έργου έχει τις εξής βασικές υποχρεώσεις απέναντι στους ιδιοκτήτες των θιγόμενων ιδιοκτησιών: α) Να ειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες γης πριν από την είσοδο των μηχανημάτων στις ιδιοκτησίες. β) Να δείξει ιδιαίτερη προσοχή στην εκσκαφή του επιφανειακού καλλιεργήσιμου εδάφους και να το τοποθετήσει στην προβλεπόμενη από τη Μελέτη ειδική λωρίδα της Ζώνης Εργασίας, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του Αγωγού Φυσικού Αερίου. γ) Να επανατοποθετήσει κατά την ολοκλήρωση των εργασιών το επιφανειακό καλλιεργήσιμο έδαφος όπως ήταν πριν την έναρξη της κατασκευής του Αγωγού. δ) Να αποκαταστήσει συρματοπεριφράξεις ή μάνδρες περίφραξης ιδιοκτησιών.

 

Αρμόδιοί υπάλληλοί για επικοινωνία και ενημέρωση των ιδιοκτητών είναι οι εξής:

 • Στο Εργοταξιακό Γραφείο 5ο ΧΛΜ Σ.Σ. Νάουσας-Βέροιας  στο Δήμο Νάουσας: κ. Χ. Νεοχωρίτης, τηλ. 2130884116
 • Στα Κεντρικά Γραφεία: κα Κ. Μπρουζίώτη, Μηχανικός Τομέα Θεμάτων Διέλευσης Αγωγού και Αποζημιώσεων, τηλ.2130884132
 • Emails του ΔΕΣΦΑ: desfa@ desfa.gr, ditikimakedonia@desfa.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή τυχόν συμπληρωματικών διευκρινίσεων (αρμόδιος κ. Σ. Μπάλτας, Υπεύθυνος Τομέα Θεμάτων Διέλευσης Αγωγού και Αποζημιώσεων, τηλ 2130884131). Παρακαλούμε για τη διάθεση Δημοτικών αιθουσών/χώρων, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και προγραμματισμού, για την λεπτομερέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων.

Με εκτίμηση,

Για το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

 

Βασιλική Παπαδοπούλου

Διευθύντρια Έργου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1)     Υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/62665/1721/20.06.2022 Απ. ΥΠΕΝ( ΦΕΚ 3539/Β/08.07.2022)

2)      Νόμος 1929/91 (ΦΕΚ 19/Α/1991

3)      Νόμος 2289/95 (ΦΕΚ 27/Α/08.02.95)

4)      Νόμος 3734/2009 (ΦΕΚ8/Α/28.01.2009)

5)      Νόμος 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22.08.2011)

6)      Αίτηση Αποζημίωσης Καταστραφείσας Ηρτημένης Εσοδείας

7)      ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_09.01.2023

 

 AttachmentSize
ΦΕΚ 3539Β8.07.2022 ΔΥΔΡ-62665 ΠΡ ΕΓΚ ΔΥΤ ΜΑΚ ΚΥΡΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 1η σελ.pdf425.72 KB
ΦΕΚ 19-Α-1991-ΝΟΜΟΣ 1929-91 ΓΙΑ ΕΓΚΑΤ ΑΦΑ (ΑΡΧΙΚΟΣ).pdf261.98 KB
ΝΟΜΟΣ 2289-9995- ΜΟΝΟ ΑΡΘΡΟ 14- ΠΑΡΑΓ 6 ΓΙΑ ΑΦΑ.pdf482.58 KB
ΦΕΚ 8-A-2009- ΝΟΜΟΣ 3734-2009 ΑΡΘΡΟ 29 ΓΙΑ ΔΕΣΦΑ Α.Ε .pdf192.95 KB
ΦΕΚ 179-Α-2011- ΝΟΜΟΣ 4001-2011 -ΑΡΘΡΑ 67 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ.pdf556.99 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΗΡΤΗΜ.ΕΣΟΔΕΙΑΣ -ΑΦΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.doc43 KB
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_09.01.2023.pdf1.26 MB