ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΈΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΈΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ»
Printer-friendly version

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: α) ενός (1) καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού με μεικτό βάρος 19tn και β) ενός (1) καινούργιου μικρού φορτωτή πλάγιας ολίσθησης, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και για κάθε Ομάδα των υπό προμήθεια οχημάτων αντίστοιχα, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών και ο υπολογισμός της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 223.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή αξία 179.838,71 €, ΦΠΑ 43.161,29 €). Κωδικοί CPV: 34134200-7 (Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα) & 43250000-0 (Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι φορτωτές).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά στο σύνολο των ειδών της επιλεγόμενης ομάδας της προμήθειας, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α ήτοι 3.596,77€ για το σύνολο της προμήθειας ή 2.000,00€  για την Ομάδα Α και 1.596,77€ για την Ομάδα Β.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 01, στα τηλέφωνα 2381350714 & 2381050721 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosedessas.gov.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr).

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 

Δημήτριος Γιάννου

Συνημμένα αρχεία:

1. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ