ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ