ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ