ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

του ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

Διακηρύσσει την επανάληψη συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το  άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου σχολικού λεωφορείου μεταφοράς νηπίων, όπως αυτό περιγράφεται στην Αναλυτική Διακήρυξη και στα Παραρτήματά της. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 43.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που  ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση των ανωτέρω ειδών.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα www.dimosedessas.gov.gr και από τα γραφεία του ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, (αρμόδιος υπάλληλος Γκίνη Αικατερίνη τηλ.: 2381024074, fax: 2381024674 email: dpbs@otenet.gr) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Δημήτριος Γιώγας

Συνημμένα αρχεία:

AttachmentSize
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip2.69 MB