ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»»

Printer-friendly version

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το  άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & έτοιμου σκυροδέματος» (Αρ.μελ. 46Π/2020) για τις ανάγκες Δήμου Έδεσσας, όπως αυτά περιγράφονται   στην  Αναλυτική   Διακήρυξη.  Ο  συνολικός  προϋπολογισμός   ανέρχεται  στα   -22.946,40-€ συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σε βάρος των  πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δήμου Έδεσσας τρέχοντος έτους, όπως φαίνεται παρακάτω και  με τους αντίστοιχους κωδ. αριθμούς:

  • 14.744,72 € από ΣΑΤΑ,  από τον  κωδ. αρ. 02.15.6661.001 
  • 4.246,08 € από ΣΑΤΑ, από τον κωδ. αρ. 02.30.6661.001
  • 3.955,60 € από Πόρους του Δήμου, από τον κωδ. αρ. 02.30.6662.011

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  Τρίτη 17-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που  ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση των ανωτέρω ειδών.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.dimosedessas.gov.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

./.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Συνημμένα αρχεία:

AttachmentSize
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip1.67 MB