ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΣ ΤΣΑΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CINECULTURE»

Printer-friendly version

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΣ ΤΣΑΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CINECULTURE»

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 ανοικτό, συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια εξοπλισμού θερινού κινηματογράφου και οικίας Τσαμή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CINECULTURE περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 71.703,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.).

 Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τρίτη,  03/11/2020, και ώρα 10:00 π.μ..

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με ακρωνύμιο «CINECULTURE» το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” και έχει λάβει κωδικό MIS 5033012. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού ο οποίος θα τοποθετηθεί στην Οικία Τσάμη προκειμένου αυτός να καταστεί επισκέψιμος χώρος πολιτισμού καθώς και η προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για τον υπαίθριο δημοτικό κινηματογράφο του Δήμου Έδεσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα, όπως αναλύεται στη διακήρυξη.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται με την εμπορία και διάθεση των ανωτέρω ειδών.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.dimosedessas.gov.gr.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00. π.μ. έως τις 16:00. μ.μ. από τον Δήμο Έδεσσας / Δνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής / Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα, Τ.Κ.: 58200 / Έδεσσα / Τηλ: 2381350727 / Fax: 2381024444 / E-mail: gregdig@edessa.gr       

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

Συνημμένα αρχεία:

AttachmentSize
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf2.06 MB