ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 ανοικτό, συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών για τρία (03) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας, όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 55.590,19€ (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.).

 Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τρίτη,  03/11/2020, και ώρα 10:00 π.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα, όπως αναλύεται στη διακήρυξη.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται με την εμπορία και διάθεση των ανωτέρω ειδών.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr) και στο τηλέφωνο 2381350721.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Συνημμένα αρχεία:

1. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ


AttachmentSize
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip4.05 MB
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.pdf111.03 KB