ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας διακηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», με δυνατότητα παράτασης μέχρι (4) μηνών υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων. Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα ξεχωριστά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά με την κείμενη νομοθεσία, για τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού Πέλλας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.254.713,01€ με το Φ.Π.Α (ήτοι πετρέλαιο θέρμανσης 1.027.500 λίτρα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 755.541,30€ με το Φ.Π.Α., πετρέλαιο κίνησης 373.536 λίτρα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 421.498,02€ με το Φ.Π.Α. και αμόλυβδη βενζίνη 55.044 λίτρα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 77.673,69€ με το Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 15 Σεπτεμβρίου 2020. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00 και το άνοιγμα των  προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 21  Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί  να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα (ομάδες), όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προυπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α ήτοι 20.237,31€ για το σύνολο της προμήθειας ή 6.276,36€  για την Α ομάδα, 1.423,20€ για την Β ομάδα, 1.771,80€ για την Γ, 284,64€ για την Δ ομάδα, 1.405,41€ για την Ε ομάδα, 4.981,20€ για την ΣΤ ομάδα, 4.091,70€ για την Ζ ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 01, στα τηλέφωνα 2381050721 και 2381350723 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosedessas.gov.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr).

Η σχετική ανακοίνωση στάλθηκε ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην υπηρεσία των επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 15-09-2020.

 

Συνημένα Αρχεία:

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού